Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost VÝMĚNA AUT SE, se sídlem Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 03622991, DIČ CZ03622991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1499, (dále jen „PROVOZOVATEL“) provozuje server vymenyaut.cz na www.vymenyaut.cz , jehož cílem je vyvíjení činnosti k tomu, aby měl Uživatel možnost koupit, prodat nebo vyměnit motorové vozidlo nebo provést servis u Smluvních Partnerů na základě požadavků Uživatele (dále jen „Server vymenyaut.cz“).
 2. Smluvním partnerem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti opravy a servisu motorových vozidel a je uveřejněna na Serveru vymenyaut.cz jako Smluvní partner.
 3. Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která vyplněním údajů v registračním formuláři a jejich odesláním, akceptuje právní podmínky Serveru vymenyaut.cz a získá přístup k Serveru vymenyaut.cz (dále jen „Uživatelský účet“). Každým přihlášením na Server vymenyaut.cz prostřednictvím Uživatelského účtu Uživatel činí nesporným, že se seznámil s právními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Uživatel se zavazuje udržovat zadané údaje v registračním formuláři trvale aktuální.
 4. Bude-li totožnost Uživatele ověřena prostřednictvím PROVOZOVATEL nebo Smluvního partnera, získá Uživatel status Ověřený uživatel. Ověření totožnosti Uživatele je zpoplatněno dle příslušného sazebníku PROVOZOVATEL nebo ceníků Smluvních partnerů. Ověřený uživatel může používat pouze jeden Uživatelský účet.
 5. Uživatel je oprávněn v Uživatelském účtu vkládat základní identifikační údaje k motorovému vozidlu, a to VIN, charakteristiku motorového vozidla, počet ujetých kilometrů, vybavení, apod., přičemž tyto údaje tvoří Kartu vozidla.
 6. Budou-li údaje vložené do Karty vozidla ověřeny prostřednictvím PROVOZOVATEL nebo Smluvního partnera, získá Karta vozidla status Ověřená karta vozidla. Ověření údajů zadaných do Karty vozidla Uživatelem je zpoplatněno dle příslušného sazebníku PROVOZOVATEL nebo ceníků Smluvních partnerů.
 7. V případě provedení servisních prací Smluvním partnerem na základě pokynu Uživatele zapíše Smluvní partner provedené servisní práce do Ověřené karty vozidla, a to datum, rozsah a cena provedených prací, počet ujetých kilometrů podle tachometru ke dni přijetí vozidla k provedení servisních prací.
 8. PROVOZOVATEL je oprávněna jednostranně měnit či upravovat tyto podmínky. PROVOZOVATEL informuje o změně těchto Obchodních podmínek Uživatele prostřednictvím emailové adresy, které zadal Uživatel v registračním formuláři, popřípadě jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Uživatel mohl seznámit.

 

II. Užití Serveru vymenyaut.cz

 1. Server vyměnyaut.cz umožňuje Uživateli zadat svou poptávku na Server vymenyaut.cz na koupi, prodej nebo výměnu motorového vozidla nebo na provedení servisu u Smluvních Partnerů prostřednictvím definovaných formulářů. Uživatel v popisu textu poptávky nesmí uvádět údaje, umožňující jeho identifikaci (např. jméno a příjmení, obchodní firmu, IČ, apod.) nebo údaje umožňující přímý kontakt na Uživatele (např. email, telefonní číslo, adresa, údaje umožňující kontakt přes sociální média, apod.).
 2. Server vymenyaut.cz provede formální kontrolu zadaných údajů v poptávce, zda-li jsou v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Každé jednotlivé poptávce, která není v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, bude přidělen jedinečný identifikační kód a posléze zveřejněna na Serveru vymenyaut.cz. PROVOZOVATEL je oprávněn poptávky, které budou v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nezveřejnit nebo ze Serveru vymenyaut.cz odstranit.
 3. Server vymenyaut.cz bude shromažďovat nabídky na jednotlivé poptávky došlé podle jedinečného identifikačního kódu na Server vymenyaut.cz, provede jejich vyhodnocení a výběr odpovídající zadaným parametrům poptávajícího Uživatele předá poptávajícímu Uživateli. V předaném výběru nabídek budou uvedeny pouze údaje rozhodné k výběru nabídky, nikoliv údaje umožňující identifikaci nabízejícího, pokud se Uživatel písemně v konkrétním případě s PROVOZOVATEL nedohodnou jinak.
 4. V případě, že předmětem poptávky je provedení servisních prací Smluvním partnerem, postupuje se obdobně, avšak v předaných výběrech nabídek budou uvedeny i identifikační údaje o příslušných Smluvních partnerech.
 5. Uživatel oznámí PROVOZOVATEL, zda a kterou z předložených nabídek si vybral k uspokojení své poptávky. Na základě toho bude dohodnut termín podpisu písemné smluvní dokumentace k realizaci v provozovně PROVOZOVATEL.

 

III. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele je prováděna v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Uživatel odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři, a to jméno, příjmení, adresa bydliště, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, (dále jen „Osobní údaje“). Uživatel se tímto poučuje, že poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Uživatel uděluje souhlas s předáním Osobních údajů v nezbytném rozsahu Smluvním partnerům k realizaci poptávaným servisním pracem.
 3. Uživatel odesláním údajů obsažených v Kartě vozidla vyslovuje souhlas se zpracováním těchto údajů o vozidle. Odesláním údajů o vozidle Uživatel výslovně souhlasí, že takto registrované údaje o vozidle budou evidovány na Serveru vymenyaut.cz bez nároku Uživatele na jejich odstranění po dobu 50 let od registrace, a to i v případě zrušení Uživatelského účtu.
 4. PROVOZOVATEL zpracovává Osobní údaje Uživatelů pouze k zákonem stanoveným účelům, event. k účelům, k nimž Uživatel vyslovil souhlas, tj. za účelem realizovat možnost Uživatele koupit, prodat nebo vyměnit motorové vozidlo nebo provést servis u Smluvních Partnerů a k rozesílání obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 5. PROVOZOVATEL, jako správce (dále též „správce“), je oprávněn pověřit zpracování osobních údajů třetí osobu, jako zpracovatele.
 6. Správce, přijímá taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.
 7. Uživatel je povinen uvádět své Osobní údaje pravdivě a úplně a v případě jejich změn je povinen tyto změny bez zbytečného odkladu oznámit správci a to opravou změněných Osobních údajů v registračním formuláři. Uživatel je oprávněn udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů písemně odvolat oznámení doručeným správci. PROVOZOVATEL je oprávněn zrušit Uživatelský účet v případě, že Uživatel odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů nemá za následek odstranění údajů obsažených v Kartě vozidla.
 8. Uživatel má právo na přístup k Osobním údajům a právo na opravu Osobních údajů. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Uživatele shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Uživatel má v takových případech právo požádat Úřad pro ochranu osobních údajů o prošetření.

 9. K řádné funkčnosti služeb na Serveru vymenyaut.cz je nezbytné udělit souhlas s používáním cookies. Odesláním registračního formuláře PROVOZOVATEL uděluje Uživatel souhlas s používáním cookies PROVOZOVATEL v následujícím rozsahu: přihlášení do Účtu uživatele Serveru vymenyaut.cz.

 

IV. Odpovědnost

 1. Přístup a používání Serveru vymenyaut.cz je bezplatné, není-li stanoveno jinak. Uživatel však nese svoje náklady spojené s internetovým připojením.
 2. Server vymenyaut.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z následně uzavřených smluv mezi Uživateli nebo Uživatelem a Smluvním partnerem a ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s uzavíranými smlouvami. To neplatí v případě, kdy Server vymenyaut.cz je jednou ze smluvních stran na základě samostatně uzavřené písemné smlouvy.
 3. PROVOZOVATEL neodpovídá za správnost, úplnost a nebo přesnost zveřejněných údajů, vložených Uživatelem nebo Smluvním Partnerem, závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Uživatelem ani za případné nekalosoutežní jednání Uživatele prostřednictvím Serveru vymenyaut.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. PROVOZOVATEL neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Serveru vymenyaut.cz.
 4. PROVOZOVATEL negarantuje nepřerušený přístup na Server vymenyaut.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Serveru vymenyaut.cz. PROVOZOVATEL neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Serveru vymenyaut.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Serveru vymenyaut.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Serveru vymenyaut.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
 5. Kliknutím na některé odkazy na Serveru vymenyaut.cz může dojít k opuštění Serveru vymenyaut.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 6. PROVOZOVATEL je oprávněn kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Server vymenyaut.cz.
 7. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerou škodu vzniklou nesprávným, neúplným a nebo nepřesným zveřejněním údajů, vložených Uživatelem, a/nebo neoprávněným zásahem Uživatele do Serveru vymenyaut.cz.

 

V. Autorská práva

 1. Server vymenyaut.cz jsou autorským dílem chráněným zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve spojení s zák. č. 121/2000 Sb., Autorského zákona. Jakékoliv užití části chráněné autorským právem je podmíněno předchozím písemným souhlasem PROVOZOVATEL.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. PROVOZOVATEL je oprávněna kdykoliv a to i bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Serveru vymenyaut.cz a neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu Serveru vymenyaut.cz.
 2. PROVOZOVATEL neodpovídá za aktuálnost nabídky a poptávky na Serveru vymenyaut.cz a za činnost Smluvních partnerů.
 3. Právní vztahy se řídí právním řádem České republiky, věcný obsah Serveru vymenyaut.cz je uváděn v jazyce českém a umístění serveru, na němž je Server vymenyaut.cz provozován, je na území České republiky.
 4. V případě, že by se stalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, budou taková ustanovení nahrazena ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení bude obsahově odpovídat. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2015

V Praze dne 1.1.2015

Dialog text?
Ano
yes
Ne
no
Ukládání dat...
upload pc

65%
server
Prosím čekejte
plus